Ekumenický2. Kronická12,7

2. Kronická 12:7

Keď Hos­podin videl, že sa po­korili, oslovil Šemaju: Keďže sa po­korili, ne­vyhubím ich, ale im umožním zá­chranu, takže sa môj hnev na Jeruzalem ne­vyleje v osobe Šíšaka.


Verš v kontexte

6 Nato sa iz­rael­skí hod­nos­tári i kráľ po­korili a po­vedali: Hos­podin je spravod­livý. 7 Keď Hos­podin videl, že sa po­korili, oslovil Šemaju: Keďže sa po­korili, ne­vyhubím ich, ale im umožním zá­chranu, takže sa môj hnev na Jeruzalem ne­vyleje v osobe Šíšaka. 8 Budú mu však pod­daní, aby po­znali ten roz­diel, čo je slúžiť mne a slúžiť po­zem­ským kráľov­stvám.

späť na 2. Kronická, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď videl Hos­podin, že sa po­korili, stalo sa slovo Hos­podinovo k Šemai­ášovi po­vediac: Po­korili sa, neza­hladím ich, ale im dám, aby o málo času unikli, a ne­vylejem svoj­ho hnevu na Jeruzalem skr­ze Šišaka.

Evanjelický

7 Keď Hos­podin videl, že sa po­korili, oslovil Šemaju: Po­korili sa, ne­vyhubím ich, ale im po­skyt­nem trochu zá­chrany, tak že sa môj hnev ne­vyleje pro­stred­níc­tvom Šíšaka na Jeruzalem.

Ekumenický

7 Keď Hos­podin videl, že sa po­korili, oslovil Šemaju: Keďže sa po­korili, ne­vyhubím ich, ale im umožním zá­chranu, takže sa môj hnev na Jeruzalem ne­vyleje v osobe Šíšaka.

Bible21

7 Hos­po­din vi­děl, že se pokoři­li. Še­majáš pro­to do­stal slovo Hos­po­di­novo: „Pokoři­li se, a tak je ne­zničím. Ne­vy­li­ji skrze Šišaka svůj hněv na Je­ruzalém, ne­chám je o vlásek uniknout.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček