Ekumenický2. Kronická1,12

2. Kronická 1:12

do­stane sa ti múd­ros­ti a po­znania. Dám ti však i bohat­stvo, po­klady a slávu, akú ne­mali králi predošlí a nebudú mať ani tvoji ná­stup­covia.


Verš v kontexte

11 Nato Boh po­vedal Šalamúnovi: Pre­tože si sa zau­jímal o toto a nežiadal si si bohat­stvo, po­klady či slávu ani sm­rť svojich ne­praj­níkov, ba ani dl­hý vek, ale múd­rosť a po­znanie ako viesť môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil kráľom, 12 do­stane sa ti múd­ros­ti a po­znania. Dám ti však i bohat­stvo, po­klady a slávu, akú ne­mali králi predošlí a nebudú mať ani tvoji ná­stup­covia. 13 Po­tom sa Šalamún odo­bral z výšiny, ktorá je v Gibeóne, od stanu stretávania do Jeruzalema a vládol nad Iz­raelom.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 nuž daná ti je múd­rosť a vedomosť, k čomu ti dám ešte i bohat­stvo i po­klady i slávu, jako toho nemali kráľovia, ktorí boli pred tebou, ani nebude mať ni­ktorý tak m­noho po tebe.

Evanjelický

12 do­stane sa ti múd­ros­ti a po­znania. Dám ti však aj bohat­stvo, po­klady a slávu, akú ne­mali králi, čo boli pred tebou, a nebudú mať ani tí, čo prídu po tebe.

Ekumenický

12 do­stane sa ti múd­ros­ti a po­znania. Dám ti však i bohat­stvo, po­klady a slávu, akú ne­mali králi predošlí a nebudú mať ani tvoji ná­stup­covia.

Bible21

12 pro­to tu moud­rost i po­znání do­staneš. K tomu ti při­dám bo­hatství, pokla­dy a slávu, takže ti ne­bu­de rovného mezi krá­li v mi­nu­losti ani v budoucnu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček