Ekumenický2. Kronická1,11

2. Kronická 1:11

Nato Boh po­vedal Šalamúnovi: Pre­tože si sa zau­jímal o toto a nežiadal si si bohat­stvo, po­klady či slávu ani sm­rť svojich ne­praj­níkov, ba ani dl­hý vek, ale múd­rosť a po­znanie ako viesť môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil kráľom,


Verš v kontexte

10 Nuž daj mi múd­rosť a po­znanie, aby som mohol viesť ten­to ľud. Veď kto by inak mohol spravovať ten­to tvoj výz­nam­ný ľud? 11 Nato Boh po­vedal Šalamúnovi: Pre­tože si sa zau­jímal o toto a nežiadal si si bohat­stvo, po­klady či slávu ani sm­rť svojich ne­praj­níkov, ba ani dl­hý vek, ale múd­rosť a po­znanie ako viesť môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil kráľom, 12 do­stane sa ti múd­ros­ti a po­znania. Dám ti však i bohat­stvo, po­klady a slávu, akú ne­mali králi predošlí a nebudú mať ani tvoji ná­stup­covia.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy riekol Bôh Šalamúnovi: Pre­to, že to bolo v tvojom srd­ci, a že si nežiadal bohat­stva po­kladov ani slávy ani duše tých, ktorí ťa nenávidia, ani si nežiadal dl­hého veku, ale že si si žiadal múd­rosť a vedomosť, aby si mohol súdiť môj ľud, nad ktorým som ťa učinil kráľom,

Evanjelický

11 Nato Boh riekol Šalamúnovi: Pre­tože si tak­to zmýšľal, a nežiadal si si bohat­stvo, po­klady alebo slávu, ani sm­rť svojich ne­praj­níkov, nežiadal si si ani dl­hý vek, ale žiadal si si múd­rosť a po­znanie, aby si mohol spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa,

Ekumenický

11 Nato Boh po­vedal Šalamúnovi: Pre­tože si sa zau­jímal o toto a nežiadal si si bohat­stvo, po­klady či slávu ani sm­rť svojich ne­praj­níkov, ba ani dl­hý vek, ale múd­rosť a po­znanie ako viesť môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil kráľom,

Bible21

11 Bůh Šalo­mou­novi ře­kl: „Pro­tože jsi chtěl právě toto – nežádal jsi pokla­dy, slávu ani smrt svých ne­přá­tel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale chtěl jsi moud­rost a po­znání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem tě uči­nil králem –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček