Ekumenický2. Kronická1,10

2. Kronická 1:10

Nuž daj mi múd­rosť a po­znanie, aby som mohol viesť ten­to ľud. Veď kto by inak mohol spravovať ten­to tvoj výz­nam­ný ľud?


Verš v kontexte

9 Nech sa teda, Hos­podin, Bože, spl­ní tvoj prísľub, ktorý do­stal môj otec Dávid. Ustanovil si ma pred­sa za kráľa nad ľudom, ktorého je toľko ako prachu na zemi. 10 Nuž daj mi múd­rosť a po­znanie, aby som mohol viesť ten­to ľud. Veď kto by inak mohol spravovať ten­to tvoj výz­nam­ný ľud? 11 Nato Boh po­vedal Šalamúnovi: Pre­tože si sa zau­jímal o toto a nežiadal si si bohat­stvo, po­klady či slávu ani sm­rť svojich ne­praj­níkov, ba ani dl­hý vek, ale múd­rosť a po­znanie ako viesť môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil kráľom,

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 P­reto teraz mi daj múd­rosť a vedomosť, aby som vedel vychádzať pred tým­to ľudom a vchádzať, lebo ktože by mohol súdiť ten­to tvoj ľud, tak veliký?!

Evanjelický

10 Nuž, daj mi múd­rosť a po­znanie, aby som vedel vchádzať i vy­chádzať pred tým­to ľudom. Veď kto by mohol spravovať ten­to výz­nam­ný ľud?

Ekumenický

10 Nuž daj mi múd­rosť a po­znanie, aby som mohol viesť ten­to ľud. Veď kto by inak mohol spravovať ten­to tvoj výz­nam­ný ľud?

Bible21

10 Dej mi tedy moud­rost a po­znání, abych dove­dl vy­cházet i při­cházet v če­le to­ho­to li­du. Vž­dyť kdo by dokázal spravovat ten­to tvůj ne­smírný lid?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček