Ekumenický2. Kráľov20,20

2. Kráľov 20:20

Os­tat­né príbehy Chiz­kijove, všet­ky jeho hr­din­stvá, to, ako vy­budoval ryb­ník a vodovod i ako za­viedol vodu do mes­ta, je po­značené v Kronike jud­ských kráľov.


Verš v kontexte

19 Chiz­kija na to od­vetil Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal! Pri­tom si po­mys­lel: Nech len vlád­ne po­koj a bez­pečnosť, kým ja žijem. 20 Os­tat­né príbehy Chiz­kijove, všet­ky jeho hr­din­stvá, to, ako vy­budoval ryb­ník a vodovod i ako za­viedol vodu do mes­ta, je po­značené v Kronike jud­ských kráľov. 21 Keď sa Chiz­kija uložil k svojim ot­com, stal sa po ňom kráľom jeho syn Menašše.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

20 A os­tat­né deje Ezechiášove a všet­ka jeho udat­nosť a jako spravil ryb­ník a vodovod a vo­viedol vodu do mes­ta, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Júdových?

Evanjelický

20 Os­tat­né Chiz­kijove činy, všet­ky jeho hr­din­ské skut­ky, ktoré vy­konal, ako robil ryb­ník a vodovod a vo­viedol vodu do mes­ta, to je za­písané v Knihe letopisov jud­ských kráľov.

Ekumenický

20 Os­tat­né príbehy Chiz­kijove, všet­ky jeho hr­din­stvá, to, ako vy­budoval ryb­ník a vodovod i ako za­viedol vodu do mes­ta, je po­značené v Kronike jud­ských kráľov.

Bible21

20 Ostatní Eze­chiášovy skutky – všech­ny jeho udatné či­ny i to, jak udělal rybník a vodovod, kterým do měs­ta přive­dl vodu – o tom se, jak zná­mo, píše v Kro­nice jud­ských králů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček