Ekumenický2. Kráľov20,19

2. Kráľov 20:19

Chiz­kija na to od­vetil Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal! Pri­tom si po­mys­lel: Nech len vlád­ne po­koj a bez­pečnosť, kým ja žijem.


Verš v kontexte

18 I nie­ktorých tvojich synov, ktorí vzídu z teba, ktorých splodíš, od­vlečú a budú dvoran­mi v paláci babylon­ského kráľa. 19 Chiz­kija na to od­vetil Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal! Pri­tom si po­mys­lel: Nech len vlád­ne po­koj a bez­pečnosť, kým ja žijem. 20 Os­tat­né príbehy Chiz­kijove, všet­ky jeho hr­din­stvá, to, ako vy­budoval ryb­ník a vodovod i ako za­viedol vodu do mes­ta, je po­značené v Kronike jud­ských kráľov.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

19 Na to po­vedal Ezechiáš Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podinovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal: Lebo či nie je dobré, akže po­koj a prav­da bude za mojich dní?

Evanjelický

19 Vtedy Chiz­kija po­vedal Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podinovo, ktoré si po­vedal. Po­mys­lel si však: Do­kiaľ ja budem žiť, bude po­koj a bez­pečie.

Ekumenický

19 Chiz­kija na to od­vetil Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal! Pri­tom si po­mys­lel: Nech len vlád­ne po­koj a bez­pečnosť, kým ja žijem.

Bible21

19 „S­lovo Hos­po­di­novo, které jsi ře­kl, je dobré,“ od­po­věděl Eze­chiáš. Po­mys­lel si to­tiž: „Za mých dnů pře­ce bude pokoj a bezpečí.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček