Ekumenický2. Kráľov20,17

2. Kráľov 20:17

Blíži sa čas, keď všet­ko, čo sa na­chádza v tvojom paláci a čo tvoji pred­kovia do­dnes na­hromadili, bude od­vlečené do Babylonu. Ne­os­tane tu nič, vraví Hos­podin.


Verš v kontexte

16 Nato po­vedal Izai­áš Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podina! 17 Blíži sa čas, keď všet­ko, čo sa na­chádza v tvojom paláci a čo tvoji pred­kovia do­dnes na­hromadili, bude od­vlečené do Babylonu. Ne­os­tane tu nič, vraví Hos­podin. 18 I nie­ktorých tvojich synov, ktorí vzídu z teba, ktorých splodíš, od­vlečú a budú dvoran­mi v paláci babylon­ského kráľa.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

17 Hľa, prij­dú dni, že všet­ko, čo je v tvojom dome, a čo na­s­hromaždili tvoji ot­covia až do tohoto dňa, bude od­nesené do Babylona; nič nezos­tane, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

17 Aj­hľa, prídu dni, keď od­nesú do Babylónie všet­ko, čo je v tvojom dome a čo tvoji ot­covia nadobud­li až po ten­to deň. Nezos­tane nič - hovorí Hos­podin.

Ekumenický

17 Blíži sa čas, keď všet­ko, čo sa na­chádza v tvojom paláci a čo tvoji pred­kovia do­dnes na­hromadili, bude od­vlečené do Babylonu. Ne­os­tane tu nič, vraví Hos­podin.

Bible21

17 Hle, při­cházejí dny, kdy všech­no, co máš v paláci, všech­no, co až dodnes na­shro­máž­di­li tví před­kové, bude odne­seno do Babylo­nu. Ne­zůstane nic, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček