Ekumenický2. Korintským9,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Korintským 9:11

Z každej strán­ky budete obohatení vo všet­kej dob­ro­sr­dečnos­ti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu.


Verš v kontexte

10 A ten, ktorý za­bez­pečuje roz­sievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozm­noží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravod­livos­ti. 11 Z každej strán­ky budete obohatení vo všet­kej dob­ro­sr­dečnos­ti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu. 12 Pre­tože konanie tej­to po­svät­nej služby nielenže od­straňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejav­mi vďaky voči Bohu.

späť na 2. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 k­torí ste obohacovaní vo všet­kom byť schop­nými ku každej pros­tote, ktorá pôsobí skr­ze nás Bohu vďaku.

Evanjelický

11 a vo všet­kom budete obohatení na všemožnú šted­rosť, ktorá skr­ze nás pôsobí vďačnosť Bohu.

Ekumenický

11 Z každej strán­ky budete obohatení vo všet­kej dob­ro­sr­dečnos­ti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu.

Bible21

11 Bu­dete obo­haceni v každém ohle­du k bez­výhradné štěd­rosti, která pak naším pro­střednictvím působí vděčnost Bo­hu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček