Ekumenický2. Jánov1

2. Jánov

Pozdrav1 Starší, vy­volenej Panej a jej deťom, ktoré oprav­divo milujem, no nielen ja, ale aj všet­ci, čo spoz­nali prav­du, ich milujú 2 vďaka prav­de, ktorá zo­stáva v nás a bude s nami naveky: 3 milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca i Ježiša Kris­ta, Ot­cov­ho Syna bude s nami v pravde a lás­ke. Pravda a láska4 Veľmi som sa za­radoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo žijú v pravde, ako sme do­stali pri­kázanie od Ot­ca. 5 A teraz ťa, Pani, prosím — nie akoby som ti písal nové pri­kázanie, ale to, ktoré sme mali od začiat­ku — miluj­me sa na­vzájom. 6 A to je lás­ka: žiť podľa jeho pri­kázaní. To pri­kázanie, ktoré ste počuli od začiat­ku, je, aby ste žili v láske. 7 Veď do sveta vy­šlo mnoho zvod­cov, ktorí ne­vyz­návajú, že Ježiš Kris­tus prišiel v tele. To je ten zvod­ca a an­ti­krist. 8 Dávaj­te si po­zor, aby ste ne­stratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu. 9 Každý, kto za­chádza ďalej a ne­os­táva v Kristovom učení, ne­má Boha; kto zo­stáva v tom učení, má aj Ot­ca, aj Syna. 10 Ak k vám nie­kto pri­chádza, a ne­prináša toto učenie, ne­prij­mite ho do domu, ani ho ne­po­zdrav­te; 11 lebo kto ho po­zdraví, má účasť na jeho zlých skut­koch. Pozdravy12 Mnoho by som vám mal písať, no nech­cel som to zveriť papieru a at­ramen­tu, dúfam však, že sa do­stanem k vám a poroz­právame sa z tváre do tváre, aby naša radosť bola ú­pl­ná. 13 Po­zdravujú ťa deti tvojej vy­volenej ses­try.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček