Ekumenický1. Timoteovi5,21

1. Timoteovi 5:21

Za­prisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kris­tom i pred vy­volenými an­jel­mi, aby si sa podľa toh­to správal bez pred­sud­kov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu.


Verš v kontexte

20 Tých, čo hrešia, po­kar­haj pred všet­kými, aby aj os­tat­ní žili v bázni. 21 Za­prisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kris­tom i pred vy­volenými an­jel­mi, aby si sa podľa toh­to správal bez pred­sud­kov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu. 22 Unáh­lene nek­laď na ni­koho ruky. Ne­maj nič spoločné s hriechmi iných. Za­chovaj sa čis­tý.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

21 Osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kris­tom i p­red vyvolenými an­jel­mi, aby si to za­choval bez pred­sud­ku a nerobil ničoho z nák­lon­nos­ti.

Evanjelický

21 Za­prisahávam ťa pred Bohom a pred Kris­tom Ježišom a pred vy­volenými an­jel­mi, aby si to za­chovával bez pred­sud­ku a nič nerobil z nák­lon­nos­ti voči nie­komu.

Ekumenický

21 Za­prisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kris­tom i pred vy­volenými an­jel­mi, aby si sa podľa toh­to správal bez pred­sud­kov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu.

Bible21

21 Za­přísahám tě před Bo­hem, před Kri­stem Ježíšem i vy­vo­lený­mi an­děly, abys tyto věci do­držoval bez před­sudků a nikdy se ne­choval předpo­jatě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček