Ekumenický1. Timoteovi5,17

1. Timoteovi 5:17

Starší, ktorí svoju službu konajú dob­re, sú hod­ní dvoj­itej od­meny; naj­mä tí, čo sa usilov­ne venujú slovu a vy­učovaniu.


Verš v kontexte

16 Ak má nie­ktorá veriaca žena vdovy v príbuzenstve, nech im po­máha, aby cir­kev nebola zaťažená a moh­la sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami. 17 Starší, ktorí svoju službu konajú dob­re, sú hod­ní dvoj­itej od­meny; naj­mä tí, čo sa usilov­ne venujú slovu a vy­učovaniu. 18 Veď Pís­mo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhubok a: Hoden je pracov­ník svojej mzdy.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Starší, ktorí dob­re spravujú, nech sú po­važovaní za hod­ných dvojej cti, naj­mä tí, ktorí pracujú v slove a v učení.

Evanjelický

17 Starších, ktorí boli dob­rými pred­stavenými, naj­mä tých, čo sa unúvajú v kázaní a vy­učovaní, treba po­važovať za hod­ných dvoj­itej cti,

Ekumenický

17 Starší, ktorí svoju službu konajú dob­re, sú hod­ní dvoj­itej od­meny; naj­mä tí, čo sa usilov­ne venujú slovu a vy­učovaniu.

Bible21

17 Starší, kteří se dobře sta­rají o církev, si za­s­louží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vy­učování.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček