Ekumenický1. Timoteovi5,16

1. Timoteovi 5:16

Ak má nie­ktorá veriaca žena vdovy v príbuzenstve, nech im po­máha, aby cir­kev nebola zaťažená a moh­la sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami.


Verš v kontexte

15 Nie­ktoré sa totiž už od­vrátili a šli za satanom. 16 Ak má nie­ktorá veriaca žena vdovy v príbuzenstve, nech im po­máha, aby cir­kev nebola zaťažená a moh­la sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami. 17 Starší, ktorí svoju službu konajú dob­re, sú hod­ní dvoj­itej od­meny; naj­mä tí, čo sa usilov­ne venujú slovu a vy­učovaniu.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Ak nie­ktorý ver­ný alebo niek­torá verná má vdovy, nech ich vy­dos­tieva, a nech sa ne­kladie ťar­cha na cir­kev, aby moh­la vy­dos­tiť tie, ktoré sú na­ozaj vdovami.

Evanjelický

16 Ak [nie­ktorý veriaci muž alebo] nie­ktorá veriaca žena má vdovy, nech im po­máha, ale aby cir­kev nebola zaťažená, ale aby sa moh­la starať o tie, čo sú skutočne vdovami.

Ekumenický

16 Ak má nie­ktorá veriaca žena vdovy v príbuzenstve, nech im po­máha, aby cir­kev nebola zaťažená a moh­la sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami.

Bible21

16 Jest­liže má někdo věřící v příbu­zen­stvu vdovy, ať se o ně stará. Církev tak ne­bu­de přetíže­na a bude se moci po­sta­rat o vdovy, které jsou osamělé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček