Ekumenický1. Timoteovi1,9

1. Timoteovi 1:9

ak si uvedomuje, že zákon nie je určený spravod­livému, ale pre tých, čo pre­stupujú zákon, pre vzdorovitých, bez­božných a hriešnikov, pre nehaneb­níkov a svetákov, pre ot­cov­rahov a vrahov matiek a vôbec pre vrahov,


Verš v kontexte

8 Vieme však, že zákon je dob­rý, ak ho človek po­užíva podľa jeho zámeru, 9 ak si uvedomuje, že zákon nie je určený spravod­livému, ale pre tých, čo pre­stupujú zákon, pre vzdorovitých, bez­božných a hriešnikov, pre nehaneb­níkov a svetákov, pre ot­cov­rahov a vrahov matiek a vôbec pre vrahov, 10 pre smil­níkov, pre súložníkov mužov, pre ob­chod­níkov s ľuďmi, pre luhárov a krivo­prísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 vediac to, že zákon nie je daný pre spraved­livého, ale pre bez­zákon­ných a ne­pod­daj­ných, pre bez­božných a hriešnych, pre ne­svätých a obec­ných, pre ot­cov­rahov a materov­rahov a pre vrahov vôbec,

Evanjelický

9 vedomý toho, že zákon nie je pre spravod­livého, ale (je) pre zločin­cov a ne­pos­lušných, bez­božníkov a hriešnikov, ne­svedomitých a zvr­h­lých, pre ot­cov­rahov a mat­kov­rahov, vražed­níkov,

Ekumenický

9 ak si uvedomuje, že zákon nie je určený spravod­livému, ale pre tých, čo pre­stupujú zákon, pre vzdorovitých, bez­božných a hriešnikov, pre nehaneb­níkov a svetákov, pre ot­cov­rahov a vrahov matiek a vôbec pre vrahov,

Bible21

9 Je tře­ba mít na pamě­ti, že Zákon není určen pro sprave­dlivého. Vztahuje se na zločin­ce a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bez­věrce, na ty, kterým není nic svaté, na ot­covrahy, mat­kovrahy a vrahy vůbec,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček