Ekumenický1. Timoteovi1,15

1. Timoteovi 1:15

Toto slovo je spoľah­livé a za­slúži si byť ú­pl­ne prijaté: Ježiš Kris­tus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som pr­vý z nich.


Verš v kontexte

14 Nad­mieru sa však roz­hoj­nila milosť nášho Pána s vierou a lás­kou, ktoré sú v Ježišovi Kris­tovi. 15 Toto slovo je spoľah­livé a za­slúži si byť ú­pl­ne prijaté: Ježiš Kris­tus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som pr­vý z nich. 16 Ale do­stalo sa mi milo­sr­den­stva pre­to, aby na mne ako na pr­vom Ježiš Kris­tus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako prí­klad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak zís­kali večný život.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Ver­né je to slovo a hod­no každého prijatia, že Kris­tus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých pr­vý som ja.

Evanjelický

15 Je to ver­ná reč a za­slúži si, aby ju všet­ci prijali: Ježiš Kris­tus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja pr­vý;

Ekumenický

15 Toto slovo je spoľah­livé a za­slúži si byť ú­pl­ne prijaté: Ježiš Kris­tus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som pr­vý z nich.

Bible21

15 Je to jis­tá prav­da – kéž by ji každý při­jal: Kri­stus Ježíš přišel na svět, aby spa­sil hříšníky. Já jsem z nich nej­horší,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček