Ekumenický1. Timoteovi1,11

1. Timoteovi 1:11

podľa evan­jelia slávy požeh­naného Boha, ktoré mi bolo zverené.


Verš v kontexte

10 pre smil­níkov, pre súložníkov mužov, pre ob­chod­níkov s ľuďmi, pre luhárov a krivo­prísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu 11 podľa evan­jelia slávy požeh­naného Boha, ktoré mi bolo zverené. 12 Vzdávam vďaku Ježišovi Kris­tovi, nášmu Pánovi, ktorý ma po­sil­nil, lebo ma uznal za ver­ného a ustanovil ma do služby,

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 podľa evan­jelia slávy blaho­slaveného Boha, ktorým to evan­jeli­om som ja po­verený.

Evanjelický

11 to je podľa evan­jelia slávy blaho­slaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.

Ekumenický

11 podľa evan­jelia slávy požeh­naného Boha, ktoré mi bolo zverené.

Bible21

11 pod­le slavného evange­lia požeh­naného Bo­ha, které mi bylo svěřeno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček