Ekumenický1. Tesalonickým5

1. Tesalonickým

1 Ne­treba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, 2 lebo sami veľmi dob­re viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. 3 Keď budú hovoriť: Je po­koj a is­tota! , vtedy ich znenaz­dania pre­pad­ne záhuba ako pôrod­né boles­ti rodičku a ne­unik­nú. 4 No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prek­vapil ako zlodej. 5 Veď všet­ci ste syn­mi svet­la a syn­mi dňa. Ne­pat­ríme noci ani tme. 6 Ne­spime teda ako tí druhí, ale bdej­me a buďme triez­vi. 7 Lebo tí, čo spia, spia v noci a opil­ci sa v noci opíjajú. 8 Ale my, čo pat­ríme dňu, buďme triez­vi, ob­lečme si pan­cier viery a lás­ky a ako pril­bu nádej spasenia. 9 Veď Boh nás ne­určil na hnev, ale aby sme zís­kali spásu skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta, 10 ktorý zo­mrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme. 11 Pre­to sa na­vzájom na­pomínaj­te a po­vzbudzuj­te jeden druhého, ako to aj robíte. Záverečné povzbudenia a pozdravy12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi pred­stavenými v Pánovi a na­pomínajú vás. 13 Nadovšet­ko si ich vážte a miluj­te pre ich dielo. Nažívaj­te medzi sebou v pokoji. 14 Na­pomíname vás však, bratia: usmerňuj­te ne­poriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých, voči všet­kým buďte tr­pez­liví. 15 Hľaďte, aby sa ni­kto ni­komu ne­odp­lácal zlým za zlé, ale vždy sa usiluj­te o dobro medzi sebou i voči všet­kým. 16 Ustavične sa raduj­te. 17 Ne­pres­taj­ne sa mod­lite. 18 Za všet­ko vzdávaj­te vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. 19 Ducha ne­uhášaj­te, 20 proroc­tvami ne­pohŕdaj­te, 21 ale všet­ko skúmaj­te; dob­rého sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 A sám Boh po­koja nech vás celých po­svätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Kris­ta nech za­chová vášho ne­porušeného ducha, dušu i telo bez úhony. 24 Ver­ný je ten, ktorý vás po­voláva — on to aj urobí. 25 Bratia, mod­lite sa aj za nás. 26 Po­zdrav­te všet­kých bratov svätým boz­kom. 27 Za­prisahávam vás v Pánovi, aby ste ten­to list dali prečítať všet­kým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček