Ekumenický1. Tesalonickým4

1. Tesalonickým

Život milý Bohu1 Na­pokon vás teda, bratia, prosíme a na­pomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste vždy viac a viac pro­spievali v tom, čo ste prijali od nás: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete. 2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. 3 Lebo toto je Božia vôľa: vaše po­svätenie, aby ste sa zdržiavali smils­tva 4 a každý z vás aby vedel žiť so svojou vlast­nou ženou sväto a s úctou, 5 nie s náruživou žiados­tivosťou ako po­hania, ktorí ne­poz­najú Boha. 6 V tejto veci nech ni­kto ne­vybočuje z medzí a nech ne­pod­vádza svoj­ho brata, pre­tože Pán sa za to všet­ko po­mstí, ako sme vám to už prv po­vedali a do­svedčili. 7 Veď Boh nás ne­povolal k nečistote, ale k posväteniu. 8 Kto teda toto od­mieta, ne­od­mieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svoj­ho Svätého Ducha. 9 O bratskej lás­ke vám ne­treba písať, lebo sám Boh vás na­učil na­vzájom sa milovať. 10 A vy sa tak i správate k všetkým bratom po celom Macedón­sku. No na­pomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rást­li, 11 a usilovali sa po­koj­ne žiť, konať si svoje po­vin­nos­ti a pracovať vlast­nými rukami, ako sme vám pri­kázali; 12 aby ste sa počest­ne správali voči tým, čo sú mimo a neboli ste tak od ni­koho závis­lí. Pánov príchod13 Nech­ceme, bratia, aby ste ne­vedeli, ako je to so zo­snulými, aby ste sa ner­mútili ako os­tat­ní, ktorí ne­majú nádej. 14 Veď ak veríme, že Ježiš zo­mrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skr­ze Ježiša pri­vedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. 15 Pre­tože toto vám hovoríme podľa Pánov­ho slova: My, čo zo­staneme nažive až do Pánov­ho príchodu, ne­predídeme zo­snulých. 16 Lebo vo chvíli, keď za­znie po­vel, hlas ar­chan­jela a Božia poľnica, sám Pán zo­stúpi z neba a pr­ví vstanú tí, čo zo­mreli v Kristovi; 17 po­tom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. 18 Po­tešuj­te sa na­vzájom týmito slovami.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček