Ekumenický1. Tesalonickým3,2

1. Tesalonickým 3:2

Timoteja, nášho brata a Božieho spolu­pracov­níka v práci pre Kris­tovo evan­jelium, sme po­slali, aby vás upev­nil a po­vzbudil vo viere,


Verš v kontexte

1 Pre­to, keď sme to už ne­moh­li ďalej vy­držať, roz­hod­li sme sa, že ostaneme v Aténach sami. 2 Timoteja, nášho brata a Božieho spolu­pracov­níka v práci pre Kris­tovo evan­jelium, sme po­slali, aby vás upev­nil a po­vzbudil vo viere, 3 aby sa ni­kto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel.

späť na 1. Tesalonickým, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 a po­slali sme Timotea, svoj­ho brata a služob­níka Božieho a svoj­ho spolu­pracov­níka v evan­jeliu Kris­tovom, aby vás upev­nil a po­tešil vás dotyčne vašej viery,

Evanjelický

2 a po­slali sme Timotea, svoj­ho brata a služob­níka Božieho v práci za evan­jelium Kris­tovo, upev­niť a po­vzbudiť vás vo viere,

Ekumenický

2 Timoteja, nášho brata a Božieho spolu­pracov­níka v práci pre Kris­tovo evan­jelium, sme po­slali, aby vás upev­nil a po­vzbudil vo viere,

Bible21

2 a po­sla­li jsme Ti­mo­tea, naše­ho bra­t­ra a Božího spo­lu­pracovníka v Kri­stově evange­liu, aby vás upevnil a po­vzbu­dil ve vaší víře,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček