Ekumenický1. Tesalonickým3

1. Tesalonickým

1 Pre­to, keď sme to už ne­moh­li ďalej vy­držať, roz­hod­li sme sa, že ostaneme v Aténach sami. 2 Timoteja, nášho brata a Božieho spolu­pracov­níka v práci pre Kris­tovo evan­jelium, sme po­slali, aby vás upev­nil a po­vzbudil vo viere, 3 aby sa ni­kto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel. 4 Veď aj keď sme boli u vás, vo­pred sme vám po­vedali, že budeme tr­pieť. Tak, ako viete, sa aj stalo. 5 Pre­to aj ja, keď som to už ne­mohol ďalej vy­držať, po­slal som ho, aby som sa do­zvedel o vašej viere, či vás azda po­kušiteľ ne­pokúšal a či naša námaha ne­vyšla naz­mar. 6 A teraz, keď Timotej prišiel od vás k nám a keď nám priniesol dob­rú správu o vašej viere a lás­ke a že si na nás stále v dobrom spomínate a túžite nás vidieť — ako aj my vás —, 7 pri všet­kej svojej ties­ni a súžení sme sa, bratia, po­tešili pre vašu vieru, 8 pre­tože teraz akoby sme ožili, keď vy stojíte pev­ne v Pánovi. 9 Veď akúže vďaku môžeme vzdať Bohu za vás, za všet­ku radosť, ktorú z vás máme pred naším Bohom? 10 Vo dne v noci vrúc­ne prosíme, aby sme uzreli vašu tvár a do­pl­nili, čo ešte chýba vašej viere. 11 Sám náš Boh a Otec i náš Pán Ježiš nech upravia našu ces­tu k vám! 12 A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájom­nou lás­kou aj takou lás­kou k všetkým, akú máme my k vám. 13 Nech po­sil­ní vaše srd­cia, aby ste boli bez úhony vo svätos­ti pred naším Bohom a Ot­com, keď príde náš Pán Ježiš so všet­kými svojimi svätými. [Amen.]

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček