Ekumenický1. Tesalonickým2,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 2:2

Ale, ako viete, hoci sme pred­tým mnoho vy­tr­peli a boli po­hanení vo Filipách, našli sme od­vahu vo svojom Bohu ohlasovať vám upro­stred mnohých zápasov Božie evan­jelium.


Verš v kontexte

1 Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol már­ny. 2 Ale, ako viete, hoci sme pred­tým mnoho vy­tr­peli a boli po­hanení vo Filipách, našli sme od­vahu vo svojom Bohu ohlasovať vám upro­stred mnohých zápasov Božie evan­jelium. 3 Lebo naše po­vzbudzovanie ne­pochádzalo z omylu ani z nečistých po­hnútok, ani z podvodu,

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 ale hoci sme aj pred­tým m­noho pretrpeli a boli po­hanení, jako viete, vo Filipách, od­hod­lali sme sa smele vo svojom Bohu hovoriť vám evan­jelium Božie v mnohom boji.

Evanjelický

2 ale hoci sme pred­tým, ako viete, mnoho tr­peli a po­tupu znášali vo Filipis, od­vážili sme sa vo svojom Bohu zves­tovať vám evan­jelium Božie v mnohých bojoch.

Ekumenický

2 Ale, ako viete, hoci sme pred­tým mnoho vy­tr­peli a boli po­hanení vo Filipách, našli sme od­vahu vo svojom Bohu ohlasovať vám upro­stred mnohých zápasov Božie evan­jelium.

Bible21

2 Ví­te, že jsme před­tím trpě­li a stráda­li ve Fi­lipech, ale přesto jsme ve svém Bohu naš­li od­vahu přinést vám i přes mno­hé zápa­sy Boží evange­li­um.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček