Ekumenický1. Tesalonickým1,1

1. Tesalonickým 1:1

Pavol, Sil­ván a Timotej tesalonic­kej cir­kvi v Bohu Ot­covi a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi: Milosť vám a po­koj.


Verš v kontexte

1 Pavol, Sil­ván a Timotej tesalonic­kej cir­kvi v Bohu Ot­covi a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi: Milosť vám a po­koj. 2 Ďakujeme Bohu za vás všet­kých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich mod­lit­bách; ustavične 3 pri­pomíname pred Bohom a naším Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, Sil­ván a Timote­us cir­kvi Tesaloničanov v Bohu Ot­covi a v Pánu Ježišu Kris­tovi: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta!

Evanjelický

1 Pavel, Sil­vanos a Timote­os cir­kev­nému zboru Tesalonic­kých v Bohu Ot­covi a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi. Milosť vám a po­koj!

Ekumenický

1 Pavol, Sil­ván a Timotej tesalonic­kej cir­kvi v Bohu Ot­covi a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi: Milosť vám a po­koj.

Bible21

1 Pavel, Silvanus a Ti­mo­te­u­scírkvi Tesalo­nických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček