Ekumenický1. Samuelova9,6

1. Samuelova 9:6

Ten mu však od­vetil: V tomto mes­te sa práve zdržiava Boží muž. Je to muž vážený a všet­ko, čo pred­povie, sa určite spl­ní. Záj­dime ta, možno nás usmer­ní, kam máme ísť.


Verš v kontexte

5 Keď sa do­stali na územie Cúf, Saul po­vedal svoj­mu mladému sluhovi, ktorý ho sprevádzal: Mali by sme sa vrátiť, aby sa môj otec ne­strachoval o nás viac ako o tie os­lice. 6 Ten mu však od­vetil: V tomto mes­te sa práve zdržiava Boží muž. Je to muž vážený a všet­ko, čo pred­povie, sa určite spl­ní. Záj­dime ta, možno nás usmer­ní, kam máme ísť. 7 Saul po­vedal mláden­covi: Poďme teda! Čo prinesieme tomu mužovi? Chlieb z kapsy sa nám minul a Božiemu mužovi ne­máme čo ponúk­nuť. Máme niečo pri sebe?

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 A on mu po­vedal: Hľa, prosím, v tom­to mes­te je muž Boží, a je to vysoko ctený človek; všet­ko, čokoľvek po­vie, sa aj stane. Nože poďme teraz ta; možno, že nám oznámi našu ces­tu, ktorou by sme mali ísť.

Evanjelický

6 Ten mu po­vedal: Hľa, práve v tom­to mes­te je Boží muž, muž vážený, ktorému sa určite spl­ní všet­ko, čo po­vie. Nože, poďme tam! Azda nám ukáže ces­tu, ktorou by sme mali ísť.

Ekumenický

6 Ten mu však od­vetil: V tomto mes­te sa práve zdržiava Boží muž. Je to muž vážený a všet­ko, čo pred­povie, sa určite spl­ní. Záj­dime ta, možno nás usmer­ní, kam máme ísť.

Bible21

6 „Víš co?“ od­po­věděl mu mlá­denec. „V to­mhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všech­no, co řekne, se oprav­du stane. Co se tam teď vy­dat? Tře­ba nám ukáže ces­tu, kte­rou má­me jít.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček