Ekumenický1. Samuelova9,5

1. Samuelova 9:5

Keď sa do­stali na územie Cúf, Saul po­vedal svoj­mu mladému sluhovi, ktorý ho sprevádzal: Mali by sme sa vrátiť, aby sa môj otec ne­strachoval o nás viac ako o tie os­lice.


Verš v kontexte

4 Tí po­chodili Ef­rajim­ské po­horie i kraj Šáliša, no nenašli ich. Prešli kraj Šaalím, ale bez­vý­sled­ne. Po­tom prešli územím Ben­jamína, ale már­ne. 5 Keď sa do­stali na územie Cúf, Saul po­vedal svoj­mu mladému sluhovi, ktorý ho sprevádzal: Mali by sme sa vrátiť, aby sa môj otec ne­strachoval o nás viac ako o tie os­lice. 6 Ten mu však od­vetil: V tomto mes­te sa práve zdržiava Boží muž. Je to muž vážený a všet­ko, čo pred­povie, sa určite spl­ní. Záj­dime ta, možno nás usmer­ní, kam máme ísť.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 Keď po­tom prišli do zeme Cúfa, po­vedal Saul svoj­mu sluhovi, ktorý bol s ním: Poď a vráťme sa, aby ne­upus­til môj otec od os­líc a neobával sa o nás.

Evanjelický

5 Keď však prišli na územie Cúfu, Saul po­vedal sluhovi, ktorý bol s ním: Poď a vráťme sa, aby sa môj otec mies­to staros­ti o os­lice ne­trápil o nás.

Ekumenický

5 Keď sa do­stali na územie Cúf, Saul po­vedal svoj­mu mladému sluhovi, ktorý ho sprevádzal: Mali by sme sa vrátiť, aby sa môj otec ne­strachoval o nás viac ako o tie os­lice.

Bible21

5 Když do­razi­li až do kraje Cuf, ře­kl Saul mlá­den­ci, kterého měl s se­bou: „Po­jď­me se vrá­tit, ať se můj otec místo o oslice ne­začne bát o nás.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček