Ekumenický1. Samuelova9,3

1. Samuelova 9:3

Sau­lov­mu ot­covi Kíšovi sa raz stratili os­lice. Kíš po­vedal synovi Sau­lovi: Vez­mi so sebou nie­ktorého z mládencov a choď tie os­lice po­hľadať.


Verš v kontexte

2 mal krás­neho a stat­ného syna Sau­la. Ni­kto z Izraelitov sa mu v kráse ne­vyrov­nal, každého totiž pre­vyšoval o hlavu. 3 Sau­lov­mu ot­covi Kíšovi sa raz stratili os­lice. Kíš po­vedal synovi Sau­lovi: Vez­mi so sebou nie­ktorého z mládencov a choď tie os­lice po­hľadať. 4 Tí po­chodili Ef­rajim­ské po­horie i kraj Šáliša, no nenašli ich. Prešli kraj Šaalím, ale bez­vý­sled­ne. Po­tom prešli územím Ben­jamína, ale már­ne.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 A zt­ratily sa Kíšovi, Sau­lov­mu ot­covi, os­lice. A Kíš po­vedal Sau­lovi, svoj­mu synovi: Nože poj­mi so sebou jed­ného zo sluhov a zo­berúc sa idi, hľadaj os­lice!

Evanjelický

3 Stratili sa os­lice Sau­lov­ho otca Kíša. Vtedy po­vedal Kíš svoj­mu synovi Sau­lovi: Vez­mi so sebou jed­ného zo sluhov, vstaň a choď hľadať os­lice.

Ekumenický

3 Sau­lov­mu ot­covi Kíšovi sa raz stratili os­lice. Kíš po­vedal synovi Sau­lovi: Vez­mi so sebou nie­ktorého z mládencov a choď tie os­lice po­hľadať.

Bible21

3 Saulovu otci Kíšovi se jednou za­toulaly oslice. Kíš pro­to ře­kl své­mu synu Saulovi: „Vez­mi s se­bou jedno­ho mlá­den­ce a vy­prav se ty oslice hledat.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček