Ekumenický1. Samuelova9,22

1. Samuelova 9:22

Po­tom Samuel pri­viedol Sau­la i jeho sluhu, za­viedol ich do siene a usadil na čel­né mies­to. Po­zvaných bolo okolo trid­sať mužov.


Verš v kontexte

21 Saul však od­vetil: Som len Ben­jamínovec. Po­chádzam z najmenšieho iz­rael­ského kmeňa a môj rod je naj­chatr­nejší zo všet­kých rodov Ben­jamínov­ho kmeňa. Ako len môžeš niečo také po­vedať? 22 Po­tom Samuel pri­viedol Sau­la i jeho sluhu, za­viedol ich do siene a usadil na čel­né mies­to. Po­zvaných bolo okolo trid­sať mužov. 23 Samuel po­vedal kuchárovi: Daj mi ten kus, čo som ti včera kázal od­ložiť u seba.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 No, Samuel pojal Sau­la i jeho sluhu a do­viedol ich do izby a dal im najp­red­nejšie mies­to medzi po­zvanými, ktorých bolo asi trid­sať mužov.

Evanjelický

22 Vtedy Samuel vzal Sau­la a jeho sluhu, uviedol ich do siene a dal im najp­red­nejšie mies­to medzi po­zvanými, ktorých bolo okolo trid­sať mužov.

Ekumenický

22 Po­tom Samuel pri­viedol Sau­la i jeho sluhu, za­viedol ich do siene a usadil na čel­né mies­to. Po­zvaných bolo okolo trid­sať mužov.

Bible21

22 Sa­muel ale Sau­la i s jeho mlá­den­cem vzal, přive­dl je do síně a dal jim čelní místo mezi po­zvaný­mi, kterých bylo asi třicet.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček