Ekumenický1. Samuelova9,21

1. Samuelova 9:21

Saul však od­vetil: Som len Ben­jamínovec. Po­chádzam z najmenšieho iz­rael­ského kmeňa a môj rod je naj­chatr­nejší zo všet­kých rodov Ben­jamínov­ho kmeňa. Ako len môžeš niečo také po­vedať?


Verš v kontexte

20 O oslice, čo sa ti pred tromi dňami stratili, sa už ne­strachuj, lebo sa našli. Na koho však upiera Iz­rael všet­ky svoje túžby? Či nie na teba a na celý dom tvoj­ho ot­ca? 21 Saul však od­vetil: Som len Ben­jamínovec. Po­chádzam z najmenšieho iz­rael­ského kmeňa a môj rod je naj­chatr­nejší zo všet­kých rodov Ben­jamínov­ho kmeňa. Ako len môžeš niečo také po­vedať? 22 Po­tom Samuel pri­viedol Sau­la i jeho sluhu, za­viedol ich do siene a usadil na čel­né mies­to. Po­zvaných bolo okolo trid­sať mužov.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 Na to od­povedal Saul a riekol: Či nie som ja syn Ben­jaminovi, k­torý je z naj­menších po­kolení Iz­raelových? A moja čeľaď je najmenšia od všet­kých čeľadí po­kolení Ben­jaminových. Prečo mi po­tom hovoríš také slovo?

Evanjelický

21 Saul od­povedal: Či som ja nie Ben­jamínec, z naj­menšieho kmeňa iz­rael­ského? Moja čeľaď je naj­menšia z čeľadí kmeňa Ben­jamín. Prečo mi také niečo vravíš?

Ekumenický

21 Saul však od­vetil: Som len Ben­jamínovec. Po­chádzam z najmenšieho iz­rael­ského kmeňa a môj rod je naj­chatr­nejší zo všet­kých rodov Ben­jamínov­ho kmeňa. Ako len môžeš niečo také po­vedať?

Bible21

21 „Cože?“ opáčil Saul. „Já jsem pře­ce Ben­jamínek, z nejmenšího kmene v Iz­rae­li! A můj rod je navíc ze všech ben­jamín­ských rodů ten po­slední. Co mi to tu říkáš?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček