Ekumenický1. Samuelova9,20

1. Samuelova 9:20

O oslice, čo sa ti pred tromi dňami stratili, sa už ne­strachuj, lebo sa našli. Na koho však upiera Iz­rael všet­ky svoje túžby? Či nie na teba a na celý dom tvoj­ho ot­ca?


Verš v kontexte

19 Samuel od­povedal Sau­lovi: Ja som videc. Vy­stúp predo mnou na výšinu. Dnes budete so mnou jesť, ráno ťa pre­pus­tím a oznámim ti všet­ko, čo máš na srd­ci. 20 O oslice, čo sa ti pred tromi dňami stratili, sa už ne­strachuj, lebo sa našli. Na koho však upiera Iz­rael všet­ky svoje túžby? Či nie na teba a na celý dom tvoj­ho ot­ca? 21 Saul však od­vetil: Som len Ben­jamínovec. Po­chádzam z najmenšieho iz­rael­ského kmeňa a môj rod je naj­chatr­nejší zo všet­kých rodov Ben­jamínov­ho kmeňa. Ako len môžeš niečo také po­vedať?

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 A o os­lice, ktoré sa ti zt­ratily toto dnes už tretí deň, sa ne­staraj, lebo sa našly. A pre kohože je všet­ko najžiadost­nejšie v Iz­raelovi? Či azda nie pre teba a pre celý dom tvoj­ho ot­ca?

Evanjelický

20 Pre os­lice, stratené pred troma dňami, sa ne­tráp, lebo sa našli. Veď komu pat­rí všet­ko drahocen­né v Iz­raeli? Či nie tebe a celému domu tvoj­ho ot­ca?

Ekumenický

20 O oslice, čo sa ti pred tromi dňami stratili, sa už ne­strachuj, lebo sa našli. Na koho však upiera Iz­rael všet­ky svoje túžby? Či nie na teba a na celý dom tvoj­ho ot­ca?

Bible21

20 A o ty oslice, které se ti před tře­mi dny ztra­ti­ly, si ne­dě­lej sta­rosti. Už se našly. Vž­dyť ke komu se upíná touha ce­lého Iz­rae­le? Pře­ce k to­bě a tvé­mu ot­cov­ské­mu rodu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček