Ekumenický1. Samuelova9,16

1. Samuelova 9:16

Zaj­tra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovho územia. Toho po­mažeš za voj­vod­cu nad mojím iz­rael­ským ľudom. On ho vy­slobodí z moci Filištín­cov, lebo som zhliadol na svoj ľud a jeho volanie o pomoc prenik­lo až ku mne.


Verš v kontexte

15 Deň pred príchodom Sau­la zjavil Hos­podin Samuelovi: 16 Zaj­tra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovho územia. Toho po­mažeš za voj­vod­cu nad mojím iz­rael­ským ľudom. On ho vy­slobodí z moci Filištín­cov, lebo som zhliadol na svoj ľud a jeho volanie o pomoc prenik­lo až ku mne. 17 Keď Samuel uvidel Sau­la, naz­načil mu Hos­podin: To je ten muž, o ktorom som sa zmienil, že bude vlád­nuť môj­mu ľudu.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

16 Zaj­tra o tom­to čase pošlem k tebe muža zo zeme Ben­jaminovej, ktorého po­mažeš za voj­vod­cu nad mojím ľudom Iz­raelom, a za­chráni môj ľud vyslobodiac ho z ruky Filištínov, lebo som po­hliadol na svoj ľud, pre­tože jeho krik prišiel ku mne.

Evanjelický

16 Zaj­tra o tom­to čase pošlem k tebe muža z krajiny Ben­jamín; toho po­mažeš za kráľa nad mojím ľudom iz­rael­ským; on vy­slobodí môj ľud z rúk Filištín­cov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o po­moc prenik­lo ku mne.

Ekumenický

16 Zaj­tra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovho územia. Toho po­mažeš za voj­vod­cu nad mojím iz­rael­ským ľudom. On ho vy­slobodí z moci Filištín­cov, lebo som zhliadol na svoj ľud a jeho volanie o pomoc prenik­lo až ku mne.

Bible21

16 „Zít­ra touto do­bou k to­bě pošlu muže z kraje Ben­jamín a ty ho po­mažeš za vůd­ce nad mým li­dem Iz­rae­lem. On vy­svo­bodí můj lid z ruky Fi­lištínů. Shlé­dl jsem to­tiž na svůj lid, ne­boť ke mně do­le­hl je­jich nářek.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček