Ekumenický1. Samuelova21,2

1. Samuelova 21:2

Dávid prišiel do Nóbu ku kňazovi Achímelekovi. Achímelek vy­šiel ustráchaný v ústrety Dávidovi a spýtal sa ho: Prečo si sám a ni­kto nie je s tebou?


Verš v kontexte

1 Nato sa Dávid po­bral preč a Jonatán sa vrátil do mes­ta. 2 Dávid prišiel do Nóbu ku kňazovi Achímelekovi. Achímelek vy­šiel ustráchaný v ústrety Dávidovi a spýtal sa ho: Prečo si sám a ni­kto nie je s tebou? 3 Dávid od­vetil kňazovi Achímelekovi: Kráľ ma niečím po­veril. Po­vedal mi: Ni­kto sa ne­smie do­zvedieť o tvojom po­slaní, ktorým som ťa po­veril. Mláden­cov som obo­známil s miestom, kde sa so mnou stret­nú.

späť na 1. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 Dávid odpovedal Achimelechovi, kňazovi: Kráľ mi roz­kázal nejakú vec a riekol mi: Nech ni­kto ne­zvie ničoho o veci, pre ktorú ťa po­sielam a ktorú som ti roz­kázal vykonať. A služob­níkom som nariadil, aby odišli na to a na to mies­to.

Evanjelický

2 Nato prišiel Dávid do Nóbu ku kňazovi Achímelechovi. Achímelech vy­šiel roz­rušený Dávidovi v ús­trety a oslovil ho: Prečo si sám a ni­kto nie je s tebou?

Ekumenický

2 Dávid prišiel do Nóbu ku kňazovi Achímelekovi. Achímelek vy­šiel ustráchaný v ústrety Dávidovi a spýtal sa ho: Prečo si sám a ni­kto nie je s tebou?

Bible21

2 Přišel do Nobu ke knězi Achi­me­le­chovi, ale toho setkání s Davi­dem vy­le­kalo. „Jak to, že jsi sám?“ ptal se ho. „Pro­č s te­bou nikdo není?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček