Ekumenický1. Petrov1,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Petrov 1:23

veď ste znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom,


Verš v kontexte

22 Keďže ste teraz prijali prav­du, a tak ste si očis­tili duše, aby ste mali ne­po­krytec­kú brat­skú lás­ku, z čistého srd­ca sa vrúc­ne na­vzájom miluj­te, 23 veď ste znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom, 24 lebo všet­ci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opad­ne,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z ne­porušiteľného živým slovom Boha a zo­stávajúcim na veky.

Evanjelický

23 veď ste živým a večným slovom Božím znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z ne­porušiteľného semena.

Ekumenický

23 veď ste znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom,

Bible21

23 Nejste pře­ce znovuzro­zeni z po­mí­jivého se­mene, ale z ne­po­mí­jivého, skrze živé a trvalé Boží slovo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček