Ekumenický1. Petrov1,21

1. Petrov 1:21

Skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha.


Verš v kontexte

20 bol na to síce vo­pred vy­hliad­nutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na kon­ci čias. 21 Skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. 22 Keďže ste teraz prijali prav­du, a tak ste si očis­tili duše, aby ste mali ne­po­krytec­kú brat­skú lás­ku, z čistého srd­ca sa vrúc­ne na­vzájom miluj­te,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 ktorí skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕt­vych a dal mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha.

Evanjelický

21 veriacim skr­ze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕt­vych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu.

Ekumenický

21 Skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha.

Bible21

21 Díky ně­mu věří­te v Bo­ha, který ho vzkřísil z mrt­vých a oslavil jej, aby tak vaše ví­ra a na­děje směřova­la k Bo­hu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček