Ekumenický1. Petrov1,13

1. Petrov 1:13

Pre­to si opášte bed­rá svojej mys­le, buďte triez­vi, ú­pl­ne dúfaj­te v milosť, ktorú do­stanete pri zjavení Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

12 Im bolo zjavené, že tým ne­slúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všet­ko ohlasujú tí, čo vám prinies­li evan­jelium v moci Ducha Svätého, zo­slaného z neba. Na to všet­ko túžia hľadieť aj an­jeli. 13 Pre­to si opášte bed­rá svojej mys­le, buďte triez­vi, ú­pl­ne dúfaj­te v milosť, ktorú do­stanete pri zjavení Ježiša Kris­ta. 14 Ako po­slušné deti nedaj­te sa ov­ládať žiadosťami, ktoré vás pred­tým v čase vašej ne­vedomos­ti ov­ládali;

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le a súc triez­vi do­konale sa nadej­te na ne­senú vám milosť, k­torá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kris­tus.

Evanjelický

13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le, buďte do­konale triez­vi, dúfaj­te v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

13 Pre­to si opášte bed­rá svojej mys­le, buďte triez­vi, ú­pl­ne dúfaj­te v milosť, ktorú do­stanete pri zjavení Ježiša Kris­ta.

Bible21

13 S od­hod­lanou mys­lí a ve vší stříz­livosti se pro­to spo­leh­ně­te na mi­lost, kte­rou vám při­ne­se zje­vení Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček