Ekumenický1. Kronická21,8

1. Kronická 21:8

Vtedy Dávid Bohu po­vedal: Veľmi som zhrešil, keď som vy­konal sčítanie. Teraz, prosím, od­pusť svoj­mu služob­níkovi vinu, lebo som konal veľmi neroz­vážne.


Verš v kontexte

7 Ani Bohu sa tá vec ne­páčila, a pre­to Iz­rael po­tres­tal. 8 Vtedy Dávid Bohu po­vedal: Veľmi som zhrešil, keď som vy­konal sčítanie. Teraz, prosím, od­pusť svoj­mu služob­níkovi vinu, lebo som konal veľmi neroz­vážne. 9 Hos­podin po­vedal Dávidov­mu vid­covi Gádovi:

späť na 1. Kronická, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 Vtedy po­vedal Dávid Bohu: Zhrešil som veľmi, že som vy­konal tú vec! A tak teraz prosím, ó, Hos­podine, odním ne­právosť svoj­ho služob­níka, lebo som urobil veľmi bláz­nivo.

Evanjelický

8 Vtedy Dávid po­vedal Bohu: Veľmi som zhrešil, keď som vy­konal túto vec. Teraz však od­pusť svoj­mu sluhovi vinu, lebo som si počínal cel­kom bláz­nivo.

Ekumenický

8 Vtedy Dávid Bohu po­vedal: Veľmi som zhrešil, keď som vy­konal sčítanie. Teraz, prosím, od­pusť svoj­mu služob­níkovi vinu, lebo som konal veľmi neroz­vážne.

Bible21

8 „Spá­chal jsem ve­liký hřích!“ vo­lal pak David k Bo­hu. „Pro­sím tě ale, odpu­sť vinu svého služebníka! Za­choval jsem se jako hroz­ný hlupák.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček