Ekumenický1. Kronická16,12

1. Kronická 16:12

Pri­pomínaj­te si divy, ktoré konal, jeho znamenia a roz­hod­nutia jeho úst,


Verš v kontexte

11 Do­pytuj­te sa na Hos­podina a jeho silu, hľadaj­te jeho tvár ustavične! 12 Pri­pomínaj­te si divy, ktoré konal, jeho znamenia a roz­hod­nutia jeho úst, 13 vy, po­tom­stvo Iz­raela, jeho služob­níka, synovia Jákoba, jeho vy­volení!

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

12 Pamätaj­te na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zá­zraky a na súdy jeho úst,

Evanjelický

12 Spomínaj­te na divy, ktoré robil, na znamenia a na súd­ne výroky Jeho úst,

Ekumenický

12 Pri­pomínaj­te si divy, ktoré konal, jeho znamenia a roz­hod­nutia jeho úst,

Bible21

12 Pa­ma­tuj­te, jaké divy provedl, jaké zá­zra­ky, a co roz­ho­dl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček