Ekumenický1. Kráľov11,34

1. Kráľov 11:34

Kráľov­stvo mu však z rúk ne­vy­trh­nem, ale ho ponechám doživot­ne kniežaťom, pre môj­ho služob­níka Dávida, ktorého som si vy­volil a ktorý za­chovával moje pri­kázania a ustanovenia.


Verš v kontexte

33 Pre­tože ma opus­tili a uc­tievali sidon­skú bohyňu Aštar­tu, moáb­skeho boha Kemóša a amón­skeho boha Mil­kóma. Nechodili po mojich ces­tách a zaned­bávali to, čo uznávam za správ­ne, totiž moje ustanovenia a práv­ne pred­pisy; Šalamún konal ináč ako jeho otec Dávid. 34 Kráľov­stvo mu však z rúk ne­vy­trh­nem, ale ho ponechám doživot­ne kniežaťom, pre môj­ho služob­níka Dávida, ktorého som si vy­volil a ktorý za­chovával moje pri­kázania a ustanovenia. 35 Z rúk jeho syna však od­nímem kráľov­stvo s desiatimi kmeňmi a dám ho tebe.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

34 No, ne­vez­mem celého kráľov­stva z jeho ruky, lebo ho po­stavím za knieža po všet­ky dni jeho života pre Dávida, svoj­ho služob­níka, ktorého som si vy­volil, ktorý os­tríhal moje pri­kázania a moje ustanovenia.

Evanjelický

34 Ale ne­vez­mem mu celé jeho kráľov­stvo, lebo som ho učinil doživot­ným kniežaťom kvôli môj­mu služob­níkovi Dávidovi, ktorého som si vy­volil a ktorý za­choval moje príkazy a ustanovenia.

Ekumenický

34 Kráľov­stvo mu však z rúk ne­vy­trh­nem, ale ho ponechám doživot­ne kniežaťom, pre môj­ho služob­níka Dávida, ktorého som si vy­volil a ktorý za­chovával moje pri­kázania a ustanovenia.

Bible21

34 Ce­lé králov­ství mu ale z ruky ne­vez­mu. Ne­chám ho vládnout po ce­lý jeho život kvů­li své­mu služebníku Davi­dovi, kterého jsem vy­vo­lil a který do­držoval má přikázání a us­tano­vení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček