Ekumenický1. Kráľov11,31

1. Kráľov 11:31

Járobeámovi po­vedal: Vez­mi si desať kusov, lebo tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Od­trh­nem kráľov­stvo od Šalamúna a tebe dám z neho desať kmeňov.


Verš v kontexte

30 Tu uchopil Achija nový plášť, čo mal na sebe, a roz­tr­hal ho na dvanásť kusov. 31 Járobeámovi po­vedal: Vez­mi si desať kusov, lebo tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Od­trh­nem kráľov­stvo od Šalamúna a tebe dám z neho desať kmeňov. 32 Zo všet­kých Iz­rael­ských kmeňov mu zo­stane len jeden. To pre môj­ho služob­níka Dávida a Jeruzalem, mes­to, ktoré som si vy­volil, zo všet­kých iz­rael­ských kmeňov.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

31 a riekol Jeroboámovi: Vez­mi si desať kusov, lebo tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Hľa, roz­trh­nem kráľov­stvo a vy­trh­nem ho z ruky Šalamúnovej a dám tebe desať po­kolení.

Evanjelický

31 a po­vedal Járobeámovi: Vez­mi si desať kusov, lebo tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Hľa, od­trh­nem kráľov­stvo od Šalamúna a tebe dám desať kmeňov.

Ekumenický

31 Járobeámovi po­vedal: Vez­mi si desať kusov, lebo tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Od­trh­nem kráľov­stvo od Šalamúna a tebe dám z neho desať kmeňov.

Bible21

31 a ře­kl Je­ro­boá­movi: „Vez­mi si deset ku­sů, ne­boť tak praví Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le: ‚Hle, od­trh­nu králov­ství z ruky Šalo­mou­novy a to­bě dám deset kmenů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček