Ekumenický1. Kráľov1,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 1:7

Mal do­hodu s Cerújiným synom Jóabom a s kňazom Eb­jatárom. Tí pod­porovali Adóniju.


Verš v kontexte

6 Otec mu ni­kdy ne­vyčítal: Prečo to robíš? Bol pek­nej po­stavy a narodil sa po Ab­solónovi. 7 Mal do­hodu s Cerújiným synom Jóabom a s kňazom Eb­jatárom. Tí pod­porovali Adóniju. 8 No ani kňaz Cádok, ani Jehójadov syn Benája, ani prorok Nátan, ani Šimei, ani Rei, ani Dávidovi hr­dinovia neboli s Adónijom.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A mal do­hovor s Joábom, synom Ceruje, a s Ebiatárom, kňazom. A po­máhali za Adoniášom.

Evanjelický

7 Mal roz­hovory s Jóábom, synom Cerúje, a s kňazom Eb­játárom. Tí pod­porovali Adóniju.

Ekumenický

7 Mal do­hodu s Cerújiným synom Jóabom a s kňazom Eb­jatárom. Tí pod­porovali Adóniju.

Bible21

7 Do­mlou­val se s Joábem, synem Ce­ru­ji, a s knězem Abi­a­ta­rem. Ti Ado­niáše podpo­rova­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček