Ekumenický1. Kráľov1,53

1. Kráľov 1:53

Po­tom ho dal kráľ Šalamún od­viesť preč od ol­tára. Keď sa po­tom prišiel po­kloniť kráľovi Šalamúnovi, Šalamún mu po­vedal: Choď domov!


Verš v kontexte

51 Šalamúnovi oznámili: Adónija má zrej­me strach z kráľa Šalamúna, keď sa drží rohov ol­tára a žiada: Nech mi hneď teraz kráľ Šalamún od­prisahá, že nedá sťať mečom svoj­ho služob­níka. 52 Šalamún od­povedal: Ak sa za­chová čest­ne, ani vlas mu z hlavy ne­spad­ne. No ak sa zis­tí, že sa pre­vinil, zo­mrie. 53 Po­tom ho dal kráľ Šalamún od­viesť preč od ol­tára. Keď sa po­tom prišiel po­kloniť kráľovi Šalamúnovi, Šalamún mu po­vedal: Choď domov!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

53 Po­tom po­slal kráľ Šalamún, aby ho do­vied­li od ol­tára dolu. A keď prišiel, po­klonil sa kráľovi Šalamúnovi. A Šalamún mu po­vedal: Idi do svoj­ho domu.

Evanjelický

53 Nato po­slal kráľ Šalamún, aby ho od­vied­li od ol­tára. Keď prišiel a po­klonil sa kráľovi Šalamúnovi, Šalamún mu po­vedal: Choď domov!

Ekumenický

53 Po­tom ho dal kráľ Šalamún od­viesť preč od ol­tára. Keď sa po­tom prišiel po­kloniť kráľovi Šalamúnovi, Šalamún mu po­vedal: Choď domov!

Bible21

53 S tím ho Šalo­moun ne­chal od­vést od ol­táře. Ado­niáš pak přišel a poklo­nil se Šalo­mou­novi ja­kožto krá­li. „Jdi domů,“ ře­kl mu na to Šalo­moun.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček