Ekumenický1. Kráľov1,49

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 1:49

Tu sa všet­ci Adónijovi hos­tia predesili, vstali a každý šiel svojou ces­tou.


Verš v kontexte

48 a do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Iz­raela, že mi dnes dal vidieť ná­stup­cu na mojom tróne! 49 Tu sa všet­ci Adónijovi hos­tia predesili, vstali a každý šiel svojou ces­tou. 50 Adónija mal zo Šalamúna strach. Vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

49 Vtedy sa predesili a vstali všet­ci po­zvaní, ktorí boli za Adoniáša, a išli každý svojou ces­tou.

Evanjelický

49 Nato sa preľak­li a vstali všet­ci po­zvaní, ktorí pat­rili k Adónijovi, a od­išli každý svojou ces­tou.

Ekumenický

49 Tu sa všet­ci Adónijovi hos­tia predesili, vstali a každý šiel svojou ces­tou.

Bible21

49 Mezi Ado­niášový­mi hos­ty za­vládlo zděšení. Všich­ni přítomní se zve­dli a roz­prch­li se každý svou cestou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček