Ekumenický1. Kráľov1,25

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 1:25

Dnes totiž od­išiel dolu a obetoval množs­tvo dobyt­ka, vy­kŕmených teliec a oviec. Po­zval si všet­kých kráľov­ských synov, veliteľov voj­ska i kňaza Eb­jatára; tí tam v jeho prítom­nos­ti jedia, pijú a volajú: Nech žije kráľ Adónija!


Verš v kontexte

24 Nátan sa po­tom spýtal: Môj pán a kráľ, ty si to po­vedal: Adónija sa stane mojím ná­stup­com a za­sad­ne na môj trón? 25 Dnes totiž od­išiel dolu a obetoval množs­tvo dobyt­ka, vy­kŕmených teliec a oviec. Po­zval si všet­kých kráľov­ských synov, veliteľov voj­ska i kňaza Eb­jatára; tí tam v jeho prítom­nos­ti jedia, pijú a volajú: Nech žije kráľ Adónija! 26 Mňa však, tvoj­ho služob­níka, ani kňaza Cádoka, ani Jehójadov­ho syna Benáju, ani tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Lebo dnes od­išiel dolu a na­bil volov a tučného stat­ku a drob­ného dobyt­ka množs­tvo a po­volal všet­kých synov kráľových i veliteľov voj­ska i Ebiatára, kňaza, a hľa, jedia a pijú pred ním a hovoria: Nech žije kráľ Adoniáš!

Evanjelický

25 Lebo dnes od­išiel a obetoval množs­tvo býkov, vy­kŕmených teliat a oviec, po­zval si všet­kých kráľov­ských synov, veliteľov voj­ska aj kňaza Eb­játára - a oni teraz jedia a pijú pred ním a pre­volávajú: Nech žije kráľ Adónija!

Ekumenický

25 Dnes totiž od­išiel dolu a obetoval množs­tvo dobyt­ka, vy­kŕmených teliec a oviec. Po­zval si všet­kých kráľov­ských synov, veliteľov voj­ska i kňaza Eb­jatára; tí tam v jeho prítom­nos­ti jedia, pijú a volajú: Nech žije kráľ Adónija!

Bible21

25 Dnes to­tiž ode­šel obětovat skot, vy­kr­mená te­la­ta a množství ov­cí a se­zval všech­ny králov­ské syny i vo­jen­ské ve­li­te­le a také kněze Abi­a­ta­ra. Ti s ním ho­dují, pi­jí a vo­lají: ‚Ať ži­je král Adoniáš!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček