Ekumenický1. Kráľov1,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 1:1

Keď bol kráľ Dávid starý, v pokročilom veku, dávali na neho pri­krýv­ky, ale nezah­rial sa.


Verš v kontexte

1 Keď bol kráľ Dávid starý, v pokročilom veku, dávali na neho pri­krýv­ky, ale nezah­rial sa. 2 Služob­níci mu od­porúčali: Treba po­hľadať pre kráľa, nášho pána, panen­ské dievča, ktoré by ho ob­sluhovalo a opat­rovalo. Líhalo by pri ňom a tak by sa môj pán a kráľ za­hrial. 3 Hľadali teda pek­né dievča po celom území Iz­raela, až našli Šunémčan­ku Abíšag a pri­vied­li ju ku kráľovi.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A kráľ Dávid bol starý a sošlý vekom, a hoci ho pri­krývali rúchom, nezoh­rial sa.

Evanjelický

1 Keď bol kráľ Dávid starý a zošlý vekom, pri­krývali ho šatami, ale nezah­rial sa.

Ekumenický

1 Keď bol kráľ Dávid starý, v pokročilom veku, dávali na neho pri­krýv­ky, ale nezah­rial sa.

Bible21

1 Král David byl už stařec v pokroči­lém věku. Ne­mohl se za­hřát, ani když ho přikrýva­li pláš­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček