Ekumenický1. Korintským1,25

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Korintským 1:25

Božie bláz­nov­stvo je totiž múd­rejšie ako ľudia a Božia slabosť sil­nejšia ako ľudia.


Verš v kontexte

24 ale pre po­volaných, tak Židov, ako aj Grékov, Kris­ta, Božiu moc a Božiu múd­rosť. 25 Božie bláz­nov­stvo je totiž múd­rejšie ako ľudia a Božia slabosť sil­nejšia ako ľudia. 26 Veď sa po­zrite, bratia, akých si vás po­volal! Niet medzi vami mnoho múd­rych podľa tela ani mnoho moc­ných, ani mnoho urodzených.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Lebo bláz­nivé Božie je múd­rejšie ako ľudia a slabé Božie je sil­nejšie ako ľudia.

Evanjelický

25 Veď Božie bláz­nov­stvo je múd­rejšie ako ľudia a Božia slabosť sil­nejšia ako ľudia.

Ekumenický

25 Božie bláz­nov­stvo je totiž múd­rejšie ako ľudia a Božia slabosť sil­nejšia ako ľudia.

Bible21

25 Boží bláz­nov­ství je to­tiž moud­řejší než li­dé a Boží sla­bost je silnější než li­dé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček