Ekumenický1. Korintským1,17

1. Korintským 1:17

Kris­tus ma totiž ne­pos­lal krs­tiť, ale ohlasovať evan­jelium, nie však múd­rosťou slova, aby Kris­tov kríž nebol vy­práz­dnený.


Verš v kontexte

16 Ba po­krs­til som aj Štefanasovu domác­nosť, inak ne­viem, či som po­krs­til aj nie­koho iného. 17 Kris­tus ma totiž ne­pos­lal krs­tiť, ale ohlasovať evan­jelium, nie však múd­rosťou slova, aby Kris­tov kríž nebol vy­práz­dnený. 18 Veď slovo o kríži je bláz­nov­stvom pre tých, čo sú na ces­te k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale kázať evan­jelium, a to nie v múd­ros­ti slova, aby nebol vy­práz­dnený kríž Kris­tov.

Evanjelický

17 lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale zves­tovať evan­jelium, prav­da, nie múd­rosťou v slovách, aby Kris­tov kríž nebol zbavený výz­namu.

Ekumenický

17 Kris­tus ma totiž ne­pos­lal krs­tiť, ale ohlasovať evan­jelium, nie však múd­rosťou slova, aby Kris­tov kríž nebol vy­práz­dnený.

Bible21

17 Kri­stus mě to­tiž ne­po­slal křtít, ale kázat evange­li­um, a to bez moud­rých řečí, aby snad ne­byl zmařen Kri­stův kříž.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček