Bible21Deuteronomium9,28

Deuteronomium 9:28

Ji­nak v ze­mi, odkud jsi nás vy­ve­dl, řeknou: ‚Hos­po­din je vy­ve­dl, aby je po­zabíjel na pouš­ti, pro­tože je ne­dokázal uvést do země, kte­rou jim slí­bil, a pro­tože je nenáviděl!‘


Verš v kontexte

27 Vzpo­meň si na své služebníky, na Abraha­ma, Izáka a Jáko­ba! Ne­hleď na zatvrze­lost to­ho­to li­du, na je­jich zkaženost a hřích. 28 Ji­nak v ze­mi, odkud jsi nás vy­ve­dl, řeknou: ‚Hos­po­din je vy­ve­dl, aby je po­zabíjel na pouš­ti, pro­tože je ne­dokázal uvést do země, kte­rou jim slí­bil, a pro­tože je nenáviděl!‘ 29 Oni jsou pře­ce tvůj lid a tvé dě­dictví. Vy­ve­dl jsi je svou ve­likou mo­cí a vztaženou paží!“

späť na Deuteronomium, 9

Príbuzné preklady Roháček

28 Aby neriek­li obyvatelia zeme, z ktorej si nás vy­viedol: Pre­tože ich ne­mohol Hos­podin vo­viesť do zeme, o ktorej im hovoril, a pre­tože ich nenávidel, ich vy­viedol, aby ich usmr­til na púšti.

Evanjelický

28 aby v krajine, z ktorej si nás vy­viedol, ne­povedali: Pre­tože ich Hos­podin ne­vládal do­viesť do krajiny, ktorú im za­sľúbil, a pre­tože ich nenávidel, vy­viedol ich, aby ich usmr­til na púšti!

Ekumenický

28 aby v krajine, z ktorej si nás vy­viedol, ne­povedali: Pre­tože ich Hos­podin nedokázal pri­viesť do krajiny, ktorú im sľúbil, a pre­tože ich nenávidel, vy­viedol ich, aby ich na púšti za­hubil.

Bible21

28 Ji­nak v ze­mi, odkud jsi nás vy­ve­dl, řeknou: ‚Hos­po­din je vy­ve­dl, aby je po­zabíjel na pouš­ti, pro­tože je ne­dokázal uvést do země, kte­rou jim slí­bil, a pro­tože je nenáviděl!‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček