Bible21Deuteronomium23,4

Deuteronomium 23:4

Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít nikdo z Amon­ců ani z Moáb­ců. Ani je­jich desáté poko­lení nikdy ne­ve­jde do Hos­po­di­nova shro­máždění,


Verš v kontexte

3 Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít bastard. Ani jeho desáté poko­lení ne­ve­jde do Hos­po­di­nova shro­máždění. 4 Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít nikdo z Amon­ců ani z Moáb­ců. Ani je­jich desáté poko­lení nikdy ne­ve­jde do Hos­po­di­nova shro­máždění, 5 pro­tože vám ne­vy­š­li na­pro­ti s chle­bem a vodou, když jste táh­li z Egyp­ta. Namísto toho si na tebe naja­li Be­o­rova syna Balaá­ma z Peto­ru v me­zopo­tam­ském Ara­mu, aby tě pro­klel.

späť na Deuteronomium, 23

Príbuzné preklady Roháček

4 pre­tože vám ne­vyšli v ús­trety s chlebom a s vodou na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta, a pre­to, že za mzdu najal proti tebe Baláma, syna Be­orov­ho, z Petora v Aramej­skom Medzirieči, aby ťa pre­klial.

Evanjelický

4 Nech ni­kdy ne­voj­de Am­mónec ani Moábec do zhromaždenia Hos­podinov­ho, ani ich desiate po­kolenie nech ni­kdy ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho,

Ekumenický

4 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de Amónčan či Moábčan a ni­kdy ta ne­smie vstúpiť ani ich desiate po­kolenie,

Bible21

4 Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít nikdo z Amon­ců ani z Moáb­ců. Ani je­jich desáté poko­lení nikdy ne­ve­jde do Hos­po­di­nova shro­máždění,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček