Bible21Daniel3,2

Daniel 3:2

Po­tom dal shro­máž­dit sa­trapy, hej­tma­ny, místo­držící, radní, pokladníky, soud­ce, hodnostáře a všech­ny úředníky pro­vin­cií, aby se do­stavi­li k za­svěcení té so­chy, kte­rou vztyčil král Nabukadne­zar.


Verš v kontexte

1 Král Nabukadne­zar ne­chal vy­ro­bit zla­tou so­chu. Byla 60 lok­tů vy­soká a 6 lok­tů ši­roká. Ne­chal ji po­stavit na pláni Dura v pro­vin­cii Babylon. 2 Po­tom dal shro­máž­dit sa­trapy, hej­tma­ny, místo­držící, radní, pokladníky, soud­ce, hodnostáře a všech­ny úředníky pro­vin­cií, aby se do­stavi­li k za­svěcení té so­chy, kte­rou vztyčil král Nabukadne­zar. 3 Sa­tra­po­vé, hej­tmani, místo­držící, radní, pokladníci, soud­ci, hodnostáři a všich­ni úředníci pro­vin­cií se tedy shro­máž­di­li k za­svěcení té so­chy, kte­rou vztyčil král Nabukadne­zar. Když stanu­li před so­chou, kte­rou Nabukadne­zar vztyčil,

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 A kráľ Na­buchodonozor po­slal shromaždiť sat­rapov, voj­vodov, náčel­níkov, sud­cov, po­klad­níkov, znal­cov zákona, rad­cov a všet­kých vladárov krajín, aby prišli na po­sviac­ku ob­razu, ktorý po­stavil kráľ Na­buchodonozor.

Evanjelický

2 Kráľ Nebúkad­necar dal zvolať sat­rapov, predákov, mies­to­držiteľov, rad­cov, správ­cov po­kladu, sud­cov, úrad­níkov, všet­kých hod­nos­tárov krajiny, aby prišli na po­sviac­ku sochy, ktorú dal po­staviť.

Ekumenický

2 Kráľ Nebúkad­necar zvolal sat­rapov, predákov, veľmožov, členov rady, správ­cov po­klad­nice, sud­cov, súd­nych úrad­níkov a všet­kých, čo majú moc v jednotlivých provin­ciách, aby prišli na sláv­nost­né po­svätenie sochy, ktorú dal po­staviť.

Bible21

2 Po­tom dal shro­máž­dit sa­trapy, hej­tma­ny, místo­držící, radní, pokladníky, soud­ce, hodnostáře a všech­ny úředníky pro­vin­cií, aby se do­stavi­li k za­svěcení té so­chy, kte­rou vztyčil král Nabukadne­zar.

Bible21Daniel3,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček