RoháčekŽidom5,13

Židom 5:13

Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je nez­kúsený v slove spraved­livos­ti, lebo je nedos­pelý.


Verš v kontexte

12 Lebo na­mies­to toho, čo by ste už boli mali byť učiteľmi na toľký čas, zase po­trebujete, aby vás nie­kto učil prv­kom počiat­ku výrokov Božích, a stali ste sa po­treb­nými mlieka a nie tvr­dého, pev­ného pokrmu. 13 Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je nez­kúsený v slove spraved­livos­ti, lebo je nedos­pelý. 14 Ale do­konalých pokr­mom je tvr­dý po­krm, tých, ktorí pre zvyk­losť majú vy­cvičené smys­lové ús­troje a tak spôsob­né posúdiť, čo je dob­ré a čo zlé!

späť na Židom, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je nez­kúsený v slove spraved­livos­ti, lebo je nedos­pelý.

Evanjelický

13 Veď ni­kto, kto do­stáva mlieko, nechápe slovo o spravod­livos­ti, lebo je ešte nedos­pelé dieťa.

Ekumenický

13 Lebo ten, kto ešte po­trebuje mlieko, nechápe slová spravod­livos­ti, keďže je ešte dieťa.

Bible21

13 Kdoko­li se živí mlékem, pro­tože ne­přivy­kl slovu sprave­dlnosti, je ještě ne­mluvně.