RoháčekŽalmy17,14

Žalmy 17:14

od z­lých mužov tvoja ruka, Hos­podine, od mužov tohoto sveta, k­torí majú svoj podiel v tom­to živote, a ktorých brucho na­plňuješ zo svojich zásobár­ní; na­sýtia sa aj ich synovia, a svoj zbytok zanechajú svojim ne­mluvňatám.


Verš v kontexte

13 Po­vs­taň, ó, Hos­podine, predídi ho; zo­hni ho; vy­trh­ni moju dušu z moci bezbožníka svojím mečom,
14 od z­lých mužov tvoja ruka, Hos­podine, od mužov tohoto sveta, k­torí majú svoj podiel v tom­to živote, a ktorých brucho na­plňuješ zo svojich zásobár­ní; na­sýtia sa aj ich synovia, a svoj zbytok zanechajú svojim ne­mluvňatám.
15 Ale ja chcem v spraved­livos­ti hľadieť na tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa pre­budím, tvojím ob­razom.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

14 od z­lých mužov tvoja ruka, Hos­podine, od mužov tohoto sveta, k­torí majú svoj podiel v tom­to živote, a ktorých brucho na­plňuješ zo svojich zásobár­ní; na­sýtia sa aj ich synovia, a svoj zbytok zanechajú svojim ne­mluvňatám.

Evanjelický

14 a svojou rukou, Hos­podine, pred mužmi, pred mužmi toh­to sveta, ktorých podiel je v tom­to živote, Ty im zo svojich zásob na­plň brucho; nech sa ich synovia na­sýtia a zvyšok zanechajú svojim deťom.

Ekumenický

14 a svojou rukou, Hos­podin, z moci ľudí, ktorých údelom je len ten­to život. Na­plň im brucho zo zásob svojich a na­sýť ich synov; zvyšok nechajú svojim deťom.

Bible21

14 Před lid­mi, Hos­po­di­ne, svou ru­kou ochraň mě, před lid­mi, je­jichž odpla­tou je život na světě. Ať se jim na­plní bři­cha tím, cos jim nashromáždil, ať je­jich dě­ti mají víc, než sní, na je­jich ma­ličké ať zbu­de v hojnosti!