RoháčekŽalmy146,5

Žalmy 146:5

Blaho­slavený je ten, komu je sil­ný Bôh Jakobov na po­moc, jeho nádej na Hos­podina, jeho Boha,


Verš v kontexte

4 Vy­j­de jeho duch, na­vráti sa do svojej zeme; v ten is­tý deň za­hynuly jeho úmys­ly.
5 Blaho­slavený je ten, komu je sil­ný Bôh Jakobov na po­moc, jeho nádej na Hos­podina, jeho Boha,
6 ktorý učinil nebesia i zem, more i všet­ko, čo je v nich, ktorý os­tríha prav­du na veky,

späť na Žalmy, 146

Príbuzné preklady Roháček

5 Blaho­slavený je ten, komu je sil­ný Bôh Jakobov na po­moc, jeho nádej na Hos­podina, jeho Boha,

Evanjelický

5 Blaho­slavený, komu je Boh Jákobov na po­moci, ktorého nádej je v Hos­podinovi, jeho Bohu,

Ekumenický

5 Blaho­slavený ten, komu po­máha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hos­podina, svoj­ho Boha.

Bible21

5 Blaze to­mu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, kdo na Hos­po­di­na, svého Bo­ha, spo­léhá!