RoháčekSudcov10,18

Sudcov 10:18

A ľud po­vedal, kniežatá k­raja Gileáda, druh druhovi: Kto je ten muž, ktorý za­počne bojovať proti synom Am­monovým? Bude hlavou všet­kým obyvateľom Gileáda.


Verš v kontexte

16 A od­stránili cudzích bohov zo svoj­ho stredu a slúžili Hos­podinovi. A ne­moh­la to zvládať jeho duša, aby sa nezľutovala v trápení Iz­raelovom. 17 A synovia Am­monovi sa svolali a položili sa táborom v Gileáde. A shromaždili sa aj synovia Iz­raelovi a položili sa táborom v Mic­pe. 18 A ľud po­vedal, kniežatá k­raja Gileáda, druh druhovi: Kto je ten muž, ktorý za­počne bojovať proti synom Am­monovým? Bude hlavou všet­kým obyvateľom Gileáda.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 A ľud po­vedal, kniežatá k­raja Gileáda, druh druhovi: Kto je ten muž, ktorý za­počne bojovať proti synom Am­monovým? Bude hlavou všet­kým obyvateľom Gileáda.

Evanjelický

18 Ľudia, kniežatá gileád­ske, hovorili medzi sebou: Kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Am­món­com? Ten bude vod­com všet­kých obyvateľov Gileádu.

Ekumenický

18 Ľud i kniežatá Gileádu sa na­vzájom do­hod­li: Kto začne bojovať proti Amónčanom, bude vod­com všet­kých obyvateľov Gileádu.

Bible21

18 Ve­li­te­lé gi­leád­ského voj­s­ka se spo­lu do­mlu­vi­li: „Kdo půjde jako první do boje s Amon­ci, ten bude vůd­cem všech obyva­tel Gileádu.“